Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

Deze termen worden in de volgende betekenis in dit document gebruikt:

  • ‘Website’ of ‘Site’: alle pagina’s van de website http://www.nostagora.com.
  • ‘Uitgever’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de website en die wordt voorgesteld in de wettelijke bepalingen van de website.
  • ‘Gebruiker’: de internetgebruiker die de website bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 - Verplichte bepalingen betreffende de wet op de privacy en de gegevensbescherming en voorwerp van de site

Onderhavige website wordt uitgegeven door Delcampe International SRL. De wettelijke informatie betreffende de host en de uitgever van de website, waaronder de identificatiegegevens en de eventuele informatie betreffende kapitaal en inschrijving is vermeld in de wettelijke bepalingen van onderhavige website (Artikel 14 - Wettelijke bepalingen). Het voorwerp van onderhavige website is bepaald als “Online catalogus van oude postkaarten”. De website is gratis voor de internetgebruiker. Door op deze website te surfen, aanvaardt de internetgebruiker onderhavige algemene voorwaarden in hun volledigheid en erkent hij kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. Deze aanvaarding kan bijvoorbeeld door de internetgebruiker worden bevestigd door het vakje aan te vinken naast de aanvaardingszin van onderhavige algemene voorwaarden, die bijvoorbeeld als volgt kan zijn: “Ik erken alle algemene voorwaarden van deze website te hebben gelezen en deze te aanvaarden. “. Het aanvinken van dit vakje veronderstelt dezelfde waarde te hebben als een geschreven handtekening van de internetgebruiker. De aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt dat de gebruikers genieten van de juridische bekwaamheid om dit te doen. Indien een gebruiker minderjarig is of niet beschikt over deze juridische bekwaamheid, verklaart hij de toelating te hebben van een voogd, een curator of zijn wettelijk vertegenwoordiger. De internetgebruiker erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de uitgever van onderhavige website en zal deze niet tegenspreken in geval van een geschil, tenzij hij hier het tegengestelde bewijst van kan leveren.

Artikel 3 - Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst

In het geval van onbeschikbaarheid van de website om technische redenen of andere, kan de gebruiker geen aanspraak maken op een schade en kan hij geen schadeloosstelling eisen. De hypertextlinks op onderhavige website kunnen doorverwijzen naar andere internet websites en de aansprakelijkheid van de uitgever van onderhavige website kan niet worden ingeroepen indien de inhoud van dergelijke websites een inbreuk vormen op de wetten van toepassing. Op dezelfde wijze kan de aansprakelijkheid van de uitgever van onderhavige website niet worden ingeroepen indien het bezoek van de internetgebruiker aan een van deze websites hem op welke manier ook schade heeft toegebracht.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de elementen gepubliceerd op de website

Alle elementen van onderhavige website behoren toe aan de uitgever of aan een gemandateerde derde of worden door de uitgever op de website gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van logo’s, tekstinhouden, foto’s of video’s (niet-limitatieve lijst) is strikt verboden en wordt beschouwd als vervalsing. Elk lid dat zich schuldig maakt aan vervalsing kan zijn account verwijderd zien zonder vooraf te worden verwittigd of recht te hebben op een schadevergoeding en zonder dat deze verwijdering voor hem aanleiding kan zijn tot indienen van een schade-eis en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de uitgever tot eventuele gerechtelijke actie op initiatief van de uitgever van deze website of zijn gemandateerde. Onderhavige website maakt gebruik van elementen (afbeeldingen, foto’s, inhouden) waarvan de credits toebehoren aan Delcampe International SRL en/of de verkopers die items te koop aanbieden op de marketplace www.delcampe.net.

Artikel 5 - Merken

De merken en logo’s die op de website worden vermeld, zijn gedeponeerd door Sébastien Delcampe, door Delcampe International of eventueel door een van hun partners. Elke persoon die deze gebruikt, reproduceert, gebruikt als basis voor een ander logo of merk, verspreid of doorstuurt, loopt het risico op juridische vervolging.

Artikel 6 - Beperking van de aansprakelijkheid

De uitgever van de website heeft alleen een verbintenis van middelen, zijn aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor een schade ten gevolge van het gebruik van het internet zoals het verlies van gegevens, intrusie, virussen, onderbreking van de dienst of andere. De gebruiker aanvaardt expliciet de website uitsluitend te gebruiken op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. De website levert de gebruiker de informatie indicatief, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onjuistheden en alle andere mogelijke ambivalenties.

Wat er ook van zij, Delcampe International kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

  • voor directe of indirecte schade, met name voor wat betreft verlies van winst, rendabiliteit, verlies van cliënteel, van gegevens die ondermeer het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de website of in tegendeel de onbeschikbaarheid ervan voor gebruik.
  • voor een storing, het niet toegankelijk zijn, een verkeerd of slecht gebruik, een slechte configuratie van de computer van de gebruiker of nog het gebruik van een minder gebruikte browser door de internetgebruiker.
  • voor de inhoud van de reclame en andere koppeling of externe bronnen die de gebruiker vertrekkend van de website kan openen.

Artikel 7 - Toegang tot de website

De aansprakelijkheid van de uitgever kan niet worden aangesproken omwille van de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of deze het gevolg is van een geval van overmacht, onderhoud, update of wijziging aan de website, een interventie van de host, een interne of externe staking, een netwerkpanne, een onderbreking van de elektrische stroom of nog een slechte configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 8 - Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Ze kunnen op elk moment door de uitgever van de website of zijn gemachtigde worden aangepast. De algemene voorwaarden die voor de gebruiker van toepassing zijn, zijn deze die geldig zijn op het moment van de aanvaarding ervan. De uitgever verbindt zich er vanzelfsprekend toe om alle oude versies van de algemene voorwaarden te bewaren en deze aan de gebruiker, die erom vraagt, te bezorgen. Tenzij omwille van richtlijnen vastgelegd door de overheid, moeten alle geschillen die in het kader van de uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden kunnen optreden voor elke gerechtelijke actie worden voorgelegd aan de beoordeling van de uitgever van de website met de bedoeling om in der minne te worden geregeld. Er wordt expliciet aan herinnerd dat de aanvragen voor minnelijke schikken de termijnen die zijn vastgelegd om geschillen in te dienen bij de rechtbank niet onderbreken. Tenzij anders bepaald, moet rechtens elke gerechtelijke actie met betrekking tot de uitvoering van onderhavige overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbank van Nijvel. Indien een van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, kan deze nietig of onuitvoerbaarheidsverklaring niet leiden tot de nietigheid van het geheel van de andere bepaling die geldig blijven.

Artikel 9 - Omkadering van de voorwaarden

Indien een van de bepalingen van de algemene voorwaarden wordt beoordeeld als zijnde onwettelijk, nietig of niet toepasbaar, dan zal deze bepaling worden losgetrokken van de algemene voorwaarden en geen enkele invloed hebben op de geldigheid en de toepasbaarheid van de overblijvende bepalingen. Onderhavige voorwaarden beschreven het geheel van de overeenstemming tussen de gebruiker en de internet website. Ze vervangen alle andere vroegere akkoorden en afspraken, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn vastgelegd. De algemene voorwaarden kunnen niet worden overgedragen, getransfereerd of in sublicentie gegeven door de gebruiker zelf. Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden en alle adviezen onder elektronische vorm kan worden aangevraagd binnen het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure betreffende de algemene voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle briefwisseling met betrekking tot deze algemene voorwaarden zal worden opgemaakt in het Frans.

Artikel 10 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of bericht met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden, de wettelijke bepalingen of het charter van persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en persoonlijk worden overhandigd, per aangetekend schrijven of per ingeschreven post worden verstuurd via de post, een op nationaal niveau erkende berichtendienst die naspeurbaarheid toelaat of nog per e-mail gericht aan de aangegeven adressen in de wettelijke bepalingen van de website, mits vermelding van naam, voornaam, identificatiegegevens en voorwerp van het bericht.

Artikel 11 - Klachten

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de internet website, de dienst die op de website wordt aangeboden of om het even welke andere dienst in verband met de website, de websitepagina’s op de sociale media of de algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of charter betreffende persoonsgegevens moet worden ingediend binnen de 365 dagen volgend op de dag waarop het probleem dat aan de basis ligt van de klacht is opgetreden, ongeacht elke wetgeving of tegengestelde regelgeving. In de mate waarin dergelijke klacht niet zou zijn ingediend binnen de daaropvolgende 365 dagen, kan deze klacht niet voor de rechtbank worden behandeld.

Artikel 12 - Onjuistheden

Mogelijk zijn er op de website en bij de voorgestelde diensten op beperkte wijze onjuistheden of fouten of informatie die niet in overeenstemming is met de wettelijke algemene voorwaarden. Het is bijgevolg mogelijk dat op de website of op de aanverwante diensten (de sociale netwerken) niet-toegelaten wijzigingen worden uitgevoerd door derden. We doen er alles aan om deze onjuistheden zo snel mogelijk te corrigeren. In het geval een omstandigheid ons is ontsnapt, verzoeken we u contact met ons op te nemen per post of via een van de adressen vermeld in de wettelijke bepalingen van de website met, indien mogelijk, een omschrijving van de fout en het adres (URL) van de internetpagina en ons voldoende informatie te verstrekken om ons toe te laten met u contact op te nemen. Voor vragen betreffende het auteursrecht verwijzen we u naar de paragraaf betreffende de intellectuele eigendom.

Artikel 13 - Wettelijke bepalingen

De website https://www.nostagora.com wordt uitgegeven door Delcampe International SRL, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0875 177 055 met maatschappelijke zetel rue de la Filature 26, 1480 TUBBEKE, België.

Intracommunautair btw-nummer: BE 0875 177 055.

Directeur publicatie
M. Sébastien DELCAMPE
CEO van Delcampe International SRL

Deze website wordt gehost door OVH - 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - Frankrijk
SAS met maatschappelijk kapitaal van € 10 174 560,00 - RCS LILLE METROPOLE 424 761 419 00045 - Code APE 2620Z
Btw-nr. FR 22 424 761 419